"TAMUS - tachovský archivnický a muzejnický spolek"

(nezisková nevládní organizace)
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 7265.

IČ: 03912451

Číslo účtu: 2114486343/2700 UniCredit Bank

Účelem spolku je péče o hmotné nemovité kulturní dědictví, kterou spolek naplňuje:
  1. organizováním oprav, rekostrukcí, údržbových prací staveb, hřbitovů a pietních míst,
  2. organizováním dokumentační a výzkumné činnosti, zejména pořizování polohopisné, fotografické a textové dokumentace staveb, hřbitovů a pietních míst,
  3. shromažďováním a publikováním výsledků dokumentační a výzkumné činnosti v oborech historie, muzeologie, archivnictví, architektury, přírodních věd, filozofie, religionistiky a sepulkralistiky.

Organizujeme a finančně zajišťujeme:

Kontakty:
E-mail: f7fred@gmail.com
Telefon: +420 604 60 50 40"TAMUS - Tachov Archives and Museum Society"

(non-profit, non-governmental organisation)
Registered society at the Regional Court in Pilsen, Section L, File No. 7265.

ID Nr.: 03912451

Account number:
IBAN: DE59 7509 0500 0000 3650 40
BIC: GENODEF1S05
Sparda Bank Ostbayern

The purpose of our society is to care for cultural heritage, which we fill by:
  1. organizing repairs, reconstructions and maintenance works of buildings, cemeteries and memorial sites,
  2. organizing documentation and research, particularly topographic, photographic and text documentation,
  3. collecting and publishing results of documentation and research in the domaines of history, museology, archival science, architecture, natural science, philosophy, religious and sepulcral studies.

We organize and financially provide:

Contact us:
E-mail: f7fred@gmail.com
Phone: +420 604 60 50 40