“TAMUS – tachovský archivnický a muzejnický spolek”
nezisková nevládní organizace

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 7265.
IČ: 03912451

Čísla účtů:

IBAN: CZ32 0100 0001 1500 5077 0257
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX (Komerční banka Tachov)

Kontakty:

Web: http://tamus.tachov.org
E-mail: tamustachov@gmail.com
Telefon: +420-704-12-69-65
Facebook: http://www.facebook.com/tamus.tachov
Instagram: http://www.instagram.com/tamus_tachov/

Účelem spolku je péče o hmotné nemovité kulturní dědictví, kterou spolek naplňuje:

  • organizováním oprav, rekostrukcí, údržbových prací staveb, hřbitovů a pietních míst,
  • organizováním dokumentační a výzkumné činnosti, zejména pořizování polohopisné, fotografické a textové dokumentace staveb, hřbitovů a pietních míst,
  • shromažďováním a publikováním výsledků dokumentační a výzkumné činnosti v oborech historie, muzeologie, archivnictví, architektury, přírodních věd, filozofie, religionistiky a sepulkralistiky.

Organizujeme a finančně zajišťujeme: dokumentace židovských hřbitovů,dokumentace stavebních památek,jednoduché genealogické studie (vyhledání předků z údajů na náhrobcích, archivních dokumentů), atd.

“TAMUS – Tachov Archives and Museum Society”
non-profit, non-governmental organisation

Registered society at the Regional Court in Pilsen, Section L, File No. 7265.
ID Nr.: 03912451

Account numbers:

IBAN: CZ32 0100 0001 1500 5077 0257 / SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Bank street address: Komerční banka Tachov, CZ-34701, Czech Rep.

Contacts:

Website: http://tamus.tachov.org
E-mail: tamustachov@gmail.com
Phone: +420-704-12-69-65
Facebook: http://www.facebook.com/tamus.tachov
Instagram: http://www.instagram.com/tamus_tachov/

The purpose of our society is to repair, restore and preserve cultural heritage through:

  • organizing repairs, reconstructions and maintenance of buildings, cemeteries and memorial sites,
  • research and cataloging, particularly topographic, photographic and text documentation,
  • collecting and publishing results of documentation and research in the fields of history, museology, archival science, architecture, natural science, philosophy, religious and tombstone studies.

TAMUS organizes and finances: documentations of Jewish cemeteries, authentications of building monuments, and realizes genealogical studies (searching for ancestors from tombstones, archival documents), etc.