PUBLIKACE

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY TACHOVSKA, PLÁNSKA A STŘÍBRSKA
JÜDISCHE DENKMÄLER IM TACHAUER, PLANER UND MIESER LAND

ISBN 978-80-86125-81-7

Jiří Fiedler – Václav Fred Chvátal / Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
Kniha o 264 stranách provede čtenáře po židovských památkách okresu Tachov. Popsány jsou osudy místních židovských obcí, zmíněny synagogy i zajímavosti ze života židovské komunity. Polovina knihy je věnována židovským hřbitovům a jejich podrobnému výzkumu. Přeloženy a dokumentovány jsou i jednotlivé vybrané náhrobky. Kniha je dvojjazyčná (česko-německá) a je doplněna množstvím map a fotografií.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY DOMAŽLICKA A HORŠOVSKOTÝNSKA
JÜDISCHE DENKMÄLER IM TAUSER UND BISCHOFTEINITZER LAND

ISBN 978-80-87316-23-8

Jiří Fiedler – Václav Fred Chvátal / Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
Kniha o 243 stranách navazuje na předchozí publikaci, tentokrát je věnována židovským památkám okresu Domažlice. Polovina knihy je opět věnována židovským hřbitovům, včetně překladů a komentářů jednotlivých vybraných náhrobků. Kniha je dvojjazyčná (česko-německá) a je doplněna množstvím map a fotografií.

PŘÍBĚHY TELICKÝCH NÁHROBKŮ

ISBN 978-80-87316-17-7

Václav Fred Chvátal / Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
Kniha zavede čtenáře na židovský hřbitov v Telicích nedaleko Kladrub na Tachovsku. Na tomto romantickém a opuštěném místě se dochovalo 246 starých náhrobků, z nichž autor vybral 71 nejzajímavějších. Jejich texty přeložil a pokusil se vystopovat osudy těch, na které upomínaly. Publikace je doplněna bohatým fotografickým materiálem. Text pouze v českém jazyce.

Kniha soutěžila o cenu Asociace muzeí a galerií ČR Gloria musaealis v roce 2011. Gloria Musaealis 2011.

SERIÁL “ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY V ČESKÉM LESE” – ČASOPIS “ČESKÝ LES”

Václav Fred Chvátal / Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, Přimda
Časopis vychází 1 – 2 x ročně. V každém čísle časopisu najde čtenář vyprávění o jednom ze starých židovských hřbitovů horských oblastí Tachovska, Chebska a Domažlicka. Každé pokračování je doplněno fotografiemi.

Židé v Čechách 2

ISBN 978-80-86889-96-2

Sborník ze semináře Židé v Čechách, Nýrsko 2008. K vydání připravily V. Hamáčková, M. Lhotová, M. Hanková. Židovské muzeum v Praze, 2009.

Teorie vložené řady

Židé v Čechách 3

ISBN 978-80-87366-10-3

Sborník ze semináře Židé v Čechách, Tachov 2010. K vydání připravily V. Hamáčková, M. Lhotová, M. Hanková. Židovské muzeum v Praze, 2011.

Židé vČechách 4

ISBN 978-80-87366-10-3

Sborník ze semináře Židé v Čechách 4, Trutnov 2012. K vydání připravily V. Hamáčková, M. Hanková. Židovské muzeum v Praze, 2013.

TYPY NĚMECKÝCH, ČESKÝCH A POLSKÝCH SYNAGOG OD XI. DO POČÁTKU XIX. STOLETÍ DEUTSCHE, BÖHMISCHE UND POLNISCHE SYNAGOGENTYPEN VOM XI. BIS ANFANG DES XIX. JAHRHUNDERTS

ISBN 978-80-87316-27-6

Alfred Grotte / Nakladatelství Českého lesa Nejznámější publikace věhlasného architekta a znalce synagogální architektury prof. Alfreda Grotteho vychází znovu po 99 letech. Kniha vydaná poprvé v roce 1915 v němčině podává obraz vývoje stavebních stylů i technik středoevropských městských i venkovských synagog. Reprint původního německého vydání je poprvé v historii doplněn českým překladem a fotografiemi současného stavu synagog (pokud se dochovaly), zachycených na stoletých fotografiích v německé části.

Metodika výzkumu a dokumentace židovských hřbitovů.

Autor ve zhuštěné formě podrobně popisuje metodiku, která zrála během 10 let terénních výzkumů a rozborů dokumentací ŽH. Publikace přináší i kritické srovnání dřívějších metod od nejstarších dějin dokumentace židovských hřbitovů. Vydalo nakladatelství Unicornis Praha v roce 2014.

ISBN 978-80-86562-14-8.

PTÁCI TACHOVA

Zcela unikátní souhrnná publikace přináší výsledky 50tiletého výzkumu avifauny města. Kniha je doplněna mnoha mapami, grafy a krásnými fotografiemi ptactva.
Vydal spolek TAMUS v Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích.

FRED CHVÁTAL: MÍSTO A PAMĚŤ

Kniha vznikla jako shrnutí, interpretace výsledků a filosofický komentář výzkumu památných míst a paměťové kultury v česko-bavorské příhraniční oblasti. Práce se opírá výhradně o vlastní terénní výzkum, totiž o fotografickou, mapovou a textovou dokumentaci 123 lokalit.

Zeměpisně nevelké území, ležící v jedné z nejhustěji zalidněných oblastí světa, prošlo zkušeností ztráty historické orientace i zkušeností významnosti její opory tam, kde zůstala zachována. V první části, spíše filosofické, se budeme zabývat několika tematickými okruhy, a napříč lokalitami, napříč jejich stářím budeme v širší souvislosti sledovat praktické projevy kontinuity a diskontinuity paměti. Ve druhé části, o něco více exaktní a doplněné výpočty a grafy, se zaměříme na výsledky statistického zpracování nasbíraných dat. Závěr věnujeme hledání alespoň částečného, ale použitelného řešení pro záchranu kontinuity kolektivní paměti.

Pozor! Kniha, se kterou nebudete souhlasit!

S mnohými myšlenkami v této knize možná nebudete souhlasit. Nežádám čtenáře, aby souhlasili. Žádám je však, aby se zamysleli a vytvořili svůj vlastní názor, nezávislý jak na obecně rozšířených schematech (často mylných a často nazývaných “názorem většiny”), tak na názorech mých.

“…Ostrou hranicí tam také končí asfalt a do Čech pokračuje kamenitá polní cesta, kdysi snad štětovaná, ale od války už neudržovaná. Kdo by ji udržoval, když na české straně nezůstal ze vsi už ani jediný dům?”

“…nutnost globalizace je pouhý mýtus a i v malém etnickém okruhu znamená péče o kulturní kontinuitu přínos také v oblasti ekologické a ekonomické.”

Knihu můžete objednat na adrese tamustachov@gmail.com

Cena 195.– Kč

FRED CHVÁTAL: ORT UND GEDÄCHTNIS

Das Buch ist als Zusammenfassung, Ergebnisinterpretation und philosophischer Kommentar zu den Forschungen zu Orten und Kultur der Erinnerung im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet entstanden. Die Arbeit stützt sich ausschließlich auf eigene Feldforschung, d. h. die fotografische, kartografische sowie textliche Dokumentation von 123 Orten.

Das flächenmäßig kleine Gebiet, das innerhalb einer der am dichtesten bevölkerten Gegenden der Welt liegt, hat sowohl den Verlust von historischer Orientierung als auch deren Bedeutung erfahren, und zwar dort, wo sie erhalten geblieben ist. Im ersten, eher philosophischen Teil beschäftigen wir uns mit einigen Themenkreisen und werden quer durch Orte, quer durch deren Geschichte in einem größeren Zusammenhang praktischen Äußerungen von Kontinuität und Diskontinuität von Gedächtnis nachgehen. Im zweiten, exakteren Teil, der Berechnungen und Grafiken enthält, konzentrieren wir uns auf die Ergebnisse aus der statistischen Auswertung der gesammelten Daten. Abschließend widmen wir uns der Suche nach dem Weg zu einer zumindest partiellen, doch immerhin anwendbaren Lösung für den Erhalt eines kontinuierlichen kollektiven Gedächtnisses.

Achtung! Ein Buch, mit dem Sie nich einverstanden sein werden!

Möglicherweise werden Sie mit vielen Gedanken aus diesem Buch nicht übereinstimmen. Ich möchte von den Lesern keine Zustimmung. Aber ich möchte, dass sie sich Gedanken machen und eine eigene Meinung bilden, unabhängig sowohl von den allgemein verbreiteten Schemata (die häufig irrig sind und zudem als “Mehrheitsmeinung” dargestellt werden) als auch von meinen Ansichten.

“…Mit dieser scharfen Grenze endet auch der Asphalt, und weiter nach Tschechien hinein führt ein steiniger, einst wohl befestigter, doch nach dem Krieg vernachlässigter Feldweg. Wer hätte ihn auch gepflegt, nachdem auf tschechischer Seite im Dorf kein einziges Haus mehr stand?”

“…die Notwendigkeit der Globalisierung ist ein bloßer Mythos und dass selbst in einem engen ethnischen Kreis die Pflege der kulturellen Kontinuität einen Gewinn auch in Bereichen wie Ökologie und Ökonomie bedeutet.”

Das Buch können Sie per E-mail tamustachov@gmail.com bestellen.

Preis 12.– Euro