NABÍDKA PŘEDNÁŠEK

“Lectures – Luennot – Vorträge – Přednášky”
(available in English, German, Finnish or Czech)

Židovské hřbitovy ve Finsku.

V letech 2007-2010 jsme zdokumentovali všechny židovské náhrobní nápisy na historickém území Finska, celkem kolem 2000 náhrobků ve městech Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Vaasa a Hamina, dále na Ålandských ostrovech a v karelském městě Vyborg, které dnes leží na území Ruska. Zajímavé typologické odlišnosti od středoevropských židovských hřbitovů odrážejí mladou historii finského židovského obyvatelstva, zejména neobvyklou historickou skutečnost, že rozhodnutí, kdo budou finští Židé, bylo původně politické….

Židovské památky polské Haliče.

Svérázná oblast zasahující dnes do území dvou států je známá jako tradiční území židovské kultury, odkud vzešlo mnoho učenců. První světová válka přispěla k rozptýlení haličského židovského obyvatelstva do jiných částí Evropy, jejich zbytky pak padly za oběť holocaustu. Dnešní Halič se však může pochlubit množstvím významných židovských památek, jimž se pomalu vrací důstojná tvář. V letech 2005-2010 jsme se zúčastnili jejich záchrany a výzkumu.

Židovské památky Pobaltí

Estonsko, Litva, severovýchodní Polsko. Země s “horkou půdou”, kde se odedávna střetávaly zájmy Hansy, Ruska, Švédska i Polska, kde se podivuhodným řízením osudu setkaly i kultury židovská a muslimská.

Metodika výzkumu židovských hřbitovů.

Od neprostupné džungle k překladům hebrejských epitafů. Metody se vyvíjejí a vyzrávají, doplňované a zdokonalované technickými možnostmi, ale hlavně zkušenostmi. Záchrana a výzkum jsou pojmy, jejichž obsah je u židovských památek prakticky stejný.

Teorie vložené řady a ŽH Telice

Kamenný archiv v lesích jihozápadních Čech. Telické epitafy zastupují pro určité období ztracené archivní dokumenty. Hřbitov jako celek je přímo modelovým důkazem tzv. “teorie vložené řady” i typickým zástupcem venkovského židovského hřbitova českého pohraničí co do způsobu rozšiřování plochy, výzdoby náhrobků, i bizarnosti své “spádové oblasti”, z níž pocházelo mnoho významných osobností vědy a kultury 19. století.

Židovské památky jihozápadních Čech.

Jak vlastně vypadají venkovské židovské hřbitovy a čím se liší od městských? Kde všude byly vesnické synagogy a modlitebny? Jsou ty dochované dnes přestavěné k nepoznání – nebo se přece jen některé rysy zachovaly?

Židovské hřbitovy a staré stromy
– střet historické, kulturní a ekologické hodnoty.

Téma v odborných kruzích poměrně hodně diskutované. Přednáška je koncipována jak pro (kulturní) historiky, tak pro pracovníky v arboristice a zpravidla vyvolá u odborně smíšeného publika živou diskusi.

Židovský kalendář, svátky, tradice.

Jak se liší židovský kalendář od občanského? Jaké jiné kalendářní systémy existovaly a existují, na jakém základě vznikly a jak se od nich odlišuje židovský kalendář? Kdy začíná a končí týden? Co a jak Židé oslavují? Jak se slaví v rodině a jak v synagoze? Jak vypadá tradiční slavnostní židovské jídlo?

Židovský pohřební ritus, hřbitovy a epigrafická tradice

Židovská tradice říká, že ve smrti nemá být nikdo osamocen, proto o zemřelého s úctou pečují živí, a to až do jeho uložení do hrobu. Jak taková rituální péče vypadá, kdo ji má na starosti? Další část přednášky nás zavede do odlehlých lokalit židovských hřbitovů – dozvíme se, jak, kdy a kde se hřbitovy zakládaly, co patří k jejich “povinné výbavě”, co se o zesnulých můžeme dočíst na náhrobcích….

Alefbet – hebrejské písmo

Každé písmeno hebrejské abecedy má tři významy: je písmenem, číslicí …a příběhem, vyprávěným jeho grafickou podobou. Hebrejština neměla své vlastní písmo, a tak převzala písmo jiného jazyka. Z něho je vytvořen uzavřený a dokonale úsporný systém. Během přednášky se nenaučíte hebrejsky, ale dozvíte se mnoho zajímavého, co jste možná nevěděli – nejen o judaistické tradici, ale o písmu vůbec.

Lidé a příroda Utahu a Arizony

Účastník židovské genealogické konference v Salt Lake City vypráví o svých zážitcích, lidech, přírodě i národních parcích středozápadu USA.

f

VESNICKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE JAKO VÝSLEDEK STŘEDOVĚKÉ MIGRACE
JEWISH COMMUNITIES IN SMALL VILLAGES AS A RESULT OF MEDIEVAL MIGRATION IN CENTRAL EUROPE
This lecture is available also in English.)

Židé v Evropě v době Karla IV., za husitských válek a Třicetileté války, vznik venkovských židovských obcí. Po útěcích ze svých velkoměstských bydlišť hledali židé nové domovy ve venkovských odlehlých lokalitách. Tam zakládali i své hřbitovy, které jsou v krajině dochovány dodnes. Přednáška byla úspěšně přednesena na mezinárodní konferenci v USA.

After emigrating from their original communities, the Jews found new homes in small villages located in mountainous areas far away from important industrial centers. The new Jewish communities were established within a few miles of each other. The most important first step was the establishment of a cemetery and a synagogue…

JAK PŘIŠLI ŽIDÉ DO FINSKA?
MITEN JUUTALAISET TULIVAT SUOMEEN?
HOW THE JEWS CAME TO FINLAND ?
(Luento on esitettävänä myös suomeksi. / This lecture is available also in English.)

Počátky židovského osídlení Finska jako důsledek politických rozhodnutí a diskriminace, židovské památky ve Finsku a současný život finských židovských obcí. Přednáška byla úspěšně přednesena na mezinárodní konferenci v USA.

Tsaari Nikolai halusi muuttaa Venäjä yhden kielen ja yhden uskonnon valtakunnaksi. Muut kuin venäjäkieliset ja ortodoksikristilliset lyötiin sopimattomiksi. Ne siirrettiin valtakunnan reuna-alueille (esim. Suomeen) ja pakotettiin palvelemaan armeijassa. Tämä kohtalo koski myös juutalaisia…

Nicolai’s (the emperor of former Great Russia in 1830s) decision was to change Russia to one -language and one-religion (Christian-orthodox) country. All other ethnicities had been recognized as “undesirable”. They were forced to serve in the army and moved to the marginal parts of Russia – e. g. to Finland…

AMERICKÉ POBŘEŽÍ TICHÉHO OCEÁNU

Sopečná pohoří, deštné pralesy, pobřeží Tichého oceánu – stále seismicky aktivní oblast státu Washington a kanadské provincie Britská Kolumbie. A také město Seattle – sídlo firem Microsoft, Boeing a Starbuck’s Coffee.

Uprchlíci z Haliče 1915-1919 a jejich náhrobky na západě Čech
Galician Jewish Refugees 1915-1919 and Their Gravestones in Western Bohemia
(This lecture is available also in English.)

Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny prchali nebo byli evakuováni před ruskou frontou během 1. světové války do jiných částí Rakouska-Uherska. Styl, vzhled a výzdoba jejich náhrobků na západě Čech je unikátní, odlišná od ostatních místních náhrobků. V závěru přednášky se seznámíme se stavem původních haličských sídel na počátku 21. století.

Jewish refugees from Galicia and Bukovina fled from the Russian front during World War One from their home villages to other parts of Austria-Hungary. The style, the shape and the decorations of their gravestones in Western Bohemia are unique, different from other local gravestones. The final part of presentation shows the state of refugees Galician hometowns at the beginning of 21st century.

SEMINÁŘ: Úvod do judaismu a dějin židovského osídlení

Židovské dějiny Evropy od středověku po současnost. Podstata a struktura židovského kalendáře, židovské svátky a s nimi spojené tradice. Podstata hebrejského písma. Dochované židovské památky, metody záchrany památek. Současný život židovských komunit, svoboda a možná ohrožení (terorismus, antisemitismus, neonacismus). Podrobný program semináře v PDF ke stažení zde.

SEMINÁŘ: Úvod do historie evropských jazyků

Historická vazba jazyka na kulturu. Bylo stěhování národů? Indoevropské a uralské jazyky a hlavní rozdíly mezi nimi. Záhada izolovaných jazyků. Prestižní jazyk a jeho důsledky. Existuje světový jazyk? Umělé jazyky, jejich podstata a postavení. Podrobný program semináře v PDF ke stažení zde.

ŽIDÉ V 15. STOLETÍ

Jaké byly osudy evropských židů v katastrofickém 15. století? Jaký vliv na jejich osudy mělo papežské schizma a Kostnický koncil? Husitské války – hrdinství nebo zbabělost? Proč je velbloud ve znaku Plzně? Jak židé reflektovali převratný vynález knihtisku? Proč a jak byli židé vypovězeni ze Španělska? A jak na jejich pronásledování reagoval muslimský svět? Kolik je židovských jazyků a jak se jejich osudy měnily ve 14. a 15. století? Existuje židovský slovanský jazyk? Jaké jsou dnešní důsledky tvrdého středověkého života židů?

JUDAISMUS, KŘESŤANSTVÍ, ISLÁM – BRATRSTVÍ NEBO NENÁVIST ?

Tři různě stará monoteistická náboženství, jejichž vzájemné vztahy hýbou dějinami už dvě tisíciletí. Co mají společného? Kdo byl první křesťan? Existuje muslimská Evropa? Kdo je Izrael? Kolik je evangelií? Proč do mešity nepotřebujete přezůvky? Kdo se chodí modlit do kenesy? Spojují nebo rozdělují nás společné dějiny? Je budoucnost monoteismu budoucností kulturního světa? Filozofické, teologické a historické pohledy na společné dějiny a budoucnost.

OSUDY ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE 1918-1938

Jak se změnil život židovských komunit po změně českého království v republiku? Zásluhy židovských podnikatelů o rozvoj průmyslu. Český antisemitismus – středověké stereotypy v moderních dějinách. Masaryk a židé. Co předcházelo vzniku Státu Izraele?

c

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC 1938 A OSUDY VENKOVSKÝCH SYNAGOG PO NÍ

Lokality v českých zemích postižené celoříšským pogromem, tzv. Křišťálovou nocí. Vzpomínky pamětníků. Následné události. Kolik synagog bylo zdevastováno za obou totalitních režimů? Ukryté synagogy na venkově.

TŘICETILETÁ VÁLKA A ŽIDÉ

Jak ovlivnila Třicetiletá válka život židovských komunit? Stopy války v židovských dějinách. Nejmladší venkovské židovské obce. Kuriózní dějiny závisti – kdo s kým nemluvil? Stopy obchodních styků evropského významu v malých vesnicích. Barokní synagogy.

STOPY EVROPSKÝCH JAZYKŮ VE HŘBITOVNÍ HEBREJŠTINĚ

Jakými jazyky mluví židovské obyvatelstvo? Co je jazykový substrát a jak se projevuje? Prestižní jazyk a jeho důsledky. Důkazy v náhrobních textech. Kdo udělal chyby – kameník nebo autor předlohy?

VENKOVŠTÍ ŽIDÉ A JEJICH AKADEMIČTÍ POTOMCI

Změny ve statutu židovského obyvatelstva během emancipačního období (19. stol.). Tradiční židovská povolání – netradiční možnosti. Rozmach vědy v židovských dějinách. Komu jsou vděční cukrovkáři? Kdy se operovalo bez rukavic? Od vinopalníka po profesora. (Tato přednáška byla úspěšně prezentována na 38. mezinárodní konferenci pro židovskou genealogii, Warszawa 2018).

PRINCIPALITY OF HUTT RIVER – INDEPENDENT SOVEREIGN STATE
KNÍŽECTVÍ HUTT RIVER – NEZÁVISLÝ SVRCHOVANÝ STÁT V AUSTRÁLII

V roce 1970 vzniklo malé samostatné knížectví na australském kontinentu podle starého britského královského zákona. Jeho rozloha je asi polovinou rozlohy Lichtenštejnského knížectví, je tedy o něco větší než Republika San Marino. Knížectví je známé svou podporou dobročinnosti na celém světě. I přesto je stále nuceno vést spory o uznání svých práv, která jsou mu upírána.

http://www.principality-hutt-river.com
Principality of Hutt River is an Independent Sovereign State having seceded from Australia on the Twenty First Day of April 1970 it is of comparable size to Hong Kong (not the New Territories). The Principality consists of undulating farmland well covered in places with a wealth of shrubs and glorious wildflowers in season.

KAMENICKÉ DÍLNY – VÝROBCI ŽIDOVSKÝCH NÁHROBKŮ

Jedním z výsledků našich výzkumů je mapování provenience židovských náhrobků. Mladší náhrobky bývají signovány značkou kamenické firmy, u starších náhrobků z 17.-18. století se musíme spoléhat na porovnání stylu tvarů, materiálu, písma, ornamentů, výzdoby a formulací náhrobních nápisů. Máme-li dostatek materiálu ke srovnání, lze vymapovat mikroregiony, kde měly okruh svých zákazníků místní kamenické dílny. Výsledek může odhalit i překvapivá zjištění.

ŽIDOVSKÁ OSOBNÍ JMÉNA V MÓDNÍCH VLNÁCH

Jaké jméno vybrat pro nového člena rodiny? Obliba židovských jmen se měnila v průběhu relativně krátkých období. Rozdíly byly i v módě měst a venkova. Co převládalo? Silná biblická tradice nebo moderní zdrobněliny? Jména z hebrejského starověku nebo novodobého jazyka jidiš?

Příroda a lidé Velkých Jezer a Nové Anglie

Účastník mezinárodní židovské genealogické konference v Clevelandu vypráví o své cestě do oblasti Velkých Jezer na pomezí USA a Kanady, židovské genealogii a hornaté oblasti listnatých lesů, jezer a skal východního pobřeží Spojených Států.

Židovská šlechta

Po josefinských reformách se otevřely nové možnosti také židovským podnikatelům a vynálezcům. Některé z těchto osobností se staly významnými i pro nový rozvoj kontaktů s křesťanským kulturním světem a pro začátky průmyslu ve Střední Evropě. Jejich význam ilustruje mimo jiné Simon von Lämmel, rodák z Města Touškova, jeden z prvních příslušníků židovské šlechty.